MSSF17 to nowy międzynarodowy standard sprawozdawczości finansowej, który zastępuje poprzedni standard, MSSF4, i ma na celu zapewnienie dokładniejszej sprawozdawczości finansowej dla zakładów ubezpieczeń. Jakie jednostki muszą dostosować się do nowych regulacji? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Podmioty objęte normą MSSF17

Standard MSSF17 dotyczy wszystkich jednostek, które wystawiają umowy ubezpieczeniowe, w tym ubezpieczycieli na życie, ubezpieczycieli ogólnych, a także reasekuratorów. Regulacje te mają również zastosowanie w przypadku podmiotów, które wystawiają inne rodzaje umów, takie jak renty i polisy opieki długoterminowej.

MSSF17 dotyczy wszystkich jednostek, które wystawiają umowy ubezpieczeniowe, niezależnie od ich wielkości i lokalizacji. Obejmuje to zarówno spółki giełdowe, jak i spółki prywatne. Standard ten stosuje się również do podmiotów, które reasekurują umowy ubezpieczeniowe wystawione przez inne jednostki.

Jakie umowy ubezpieczeniowe są objętych MSSF17?

MSSF17 ma zastosowanie do wszystkich rodzajów umów ubezpieczeniowych, w tym polis na życie, polis ubezpieczeniowych o charakterze ogólnym oraz rent. Dotyczy on również polis opieki długoterminowej oraz wszelkich innych rodzajów umów, które zapewniają świadczenia ubezpieczeniowe. Standard ten dotyczy również umów reasekuracyjnych wystawianych przez jednostkę w celu przeniesienia części lub całości ryzyka związanego z umową ubezpieczeniową z jednej strony na drugą.

Standard MSSF17 stosuje się do każdego rodzaju umowy, która oprócz elementu ubezpieczeniowego zawiera element inwestycyjny. Obejmuje to zmienne renty dożywotnie, renty dożywotnie indeksowane do akcji oraz wszelkie inne umowy, które zapewniają zwrot oparty na wynikach uzyskiwanych z aktywów bazowych lub indeksów.

Previous Post Next Post