GreyBox – efektivni urokova sazba

S hrdostí bychom vám chtěli představit náš systém pro výpočet ESP: GrayBoxEIR ve verzi 2.0 je jednou z našich finančních aplikací. Aktuálně zavádíme systém v této verzi ve více než 40 samostatných odděleních jedné z bank. První verze byla v provozu a stále je v několika jiných bankách.

PROČ GrayBoxEIR?

aplikacja do wyliczania ESP

MNOHO PRODUKTŮ

Systém GreyBox pro výpočet ESP podporuje půjčky, vklady a vklady i cenné papíry.

aplikacja do wyliczania ESP

OPRAVY

Modul oprav umožňující auditovatelnou opravu dat.

aplikacja do wyliczania ESP

RYCHLOST

Optimalizované výpočtové algoritmy, vícevláknové zpracování.

aplikacja do wyliczania ESP

ANALITYKA

Každé zveřejnění má svůj protějšek v dohodnuté smlouvě a harmonogramu.

Systém spravuje oceňování aktiv a pasiv podle zůstatkové hodnoty se zahrnutím efektivní úrokové sazby (EÚS) pro následující produkty, jakými jsou úvěry a půjčky, depozita a vklady a cenné papíry.


Systém je zpracován v modulární architektuře s rozdělením vrstev databáze, zpracování dat a uživatelského rozhraní. Vyčlenění modulu pro sběr dat, reportního modulu či konverzního modulu poskytuje opravdu velkou flexibilitu v přístupu ke konkrétním realizacím a implementacím. GrayBoxEIR umožňuje v jedné databázové instanci uchovávat a zpracovávat data z mnoha organizačních jednotek současně.

Databázové mechanismy použité v GrayBoxEIR umožňují v systému uchovávat historická data, definovat zjednodušený přístup k datům současně z úrovně reportů, rozhraní či importně-exportních výstupů do jiných systémů. Kromě toho díky využití doménových profilů lze za účelem realizace auditu a zajištění vysoké úrovně bezpečnosti přístupu k datům identifikovat uživatele systému a shromažďovat informace o jejich klíčových aktivitách.

Parametrický přístup k mnoha aspektům práce systému přináší možnost individualizace potřeb jednotlivých uživatelů. A multithreading umožňuje obsluhovat současně mnoho organizačních jednotek, a dokonce i mnoho současných procesů zabývajících se zpracováním dat jedné organizační jednotky.

s Uživatelské rozhraní vytváříme s použitím technologie dotNET; všechny prvky systému, které jsou pro uživatele nezbytné, jsou dostupné přímo z internetového prohlížeče.


Kontaktujte nás, rádi vám představíme náš nový produkt.MODEL ARCHITEKTURY

Mnohovrstvý model architektury třídící data, procesy a uživatelské rozhraní.MODUL PRO SBĚR DAT – NAPÁJENÍ SYSTÉMU

Úkolem modulu napájení je získávat data nezbytná pro konverzi EÚS. Jedná se o informace týkající se smluv, harmonogramů a jiných událostí, které mají za následek konverzi, a rovněž průběžných účetních zůstatků (pro potřeby odsouhlasení výsledků účtování).


Tento modul je samostatným procesem v rámci EÚS a může být spouštěn samostatně vzhledem k celé konverzi EÚS. Díky tomu a každodenním spouštěním napájení jako součásti procesu uzavírání dne se vyhneme kumulaci sběru dat ke dni konverze a tímto provedeme optimalizaci procesu z hlediska času. Jiným důvodem každodenního spouštění je získávání dat pro provedení simulace konverze EÚS.


S ohledem na různá specifika zdrojových systémů vykonáváme tento modul samostatně, jeho konstrukce vyplývá z lokálních struktur dat a z možnosti získávání dat.MODUL PRO PŘEPOČET

Na základě dat shromážděných modulem pro sběr dat a na základě parametrických tabulek vykonává tento modul konverzi ocenění pohledávek a závazků na základě upravené pořizovací ceny a efektivní úrokové sazby, přesněji řečeno výsledkem výpočtů jsou korekce EÚS na konkrétní kalendářní dny a hodnota celkové korekce EÚS počítaná od začátku daného harmonogramu.


Modul pracuje interaktivně pro každou smlouvu, začíná od nejstaršího harmonogramu a končí nejnovějším.


Parametrizace umožňuje určit, zda má daná smlouva podléhat konverzi, a také to, zda máme uznat již jednou provedené konverze za konečné. Proces lze nadefinovat takovým způsobem, aby provedl konverzi všech harmonogramů od začátku platnosti smlouvy, anebo pouze ty nepřevedené. (Konverze celé smlouvy obvykle není nutná, avšak v určitých případech, např. při doplnění harmonogramu se zpětným datem měny, které předchází datu předchozí konverze, rekalkulace celého výsledku může být jednoduše nezbytná.)


Aby se zrychlila práce modulu, jsou některé prvky algoritmu řízené multitematicky


Modul konverze zajišťuje správu základních typů smluv, tzn. úvěry a půjčky, depozita a cenné papíry.MODUL GENEROVÁNÍ ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ

Moduł ten generuje księgowania na zadany dzień wg określonych reguł.


Lze nadefinovat jak přírůstkové účtování, tak i komplexní účtování. Čili mohou být zaúčtované pouze změny korekce EÚS anebo se účtování skládá ze dvou kroků – odúčtování předcházející korekce a zaúčtování nové (zde je jednodušší mít kontrolu nad saldem, ale generovány jsou mnohem vyšší obraty na účtech, z druhé strany jsou všechny korekce automaticky brány do úvahy).MODUL KOREKCE

Systém GrayBoxEIR obsahuje rovněž systém pro provádění korekcí, který umožňuje korekci vstupních dat určených ke konverzi, a to plně auditovatelným způsobem. Systém korekcí umožňuje např. importovat změněné harmonogramy ve vztahu k původnímu harmonogramu.


Po nadefinování korekcí provádí konverzní modul výpočty se zahrnutím dat obsažených v korekcích. Umožňujeme provést pouze a výhradně korekce vstupních dat, výsledná data korekcím nepodléhají, neboť pak celý systém nemá vyrovnanou bilanci a nelze odsouhlasit výsledky.PARAMETRIZACE SYSTÉMU

Parametrizace systému je založena na vydefinování typů smluv, které vyžadují korekci, stanovení způsobu provedení korekce (které harmonogramy mají být podrobeny korekci, nebo všechny, či pouze nepodrobené korekci, podle EÚS nebo lineární atp.), možnosti vyčlenění smlouvy z mechanismu podrobovaného korekci, možnosti vyloučení smlouvy z procesu účtování, i když prošla korekcí.


Systém rovněž umožňuje parametrizaci účetních interních dokladů, lze definovat určité účty a účetní zásady a také popisy účetních operací (Narratives), které se v průběhu účtování objeví. Tyto údaje jsou zapisovány ve fázi parametrizace modulu Provádění zaúčtování.


V rámci zaúčtování je rovněž nutno provést parametrizaci způsobů zaúčtování – hromadné nebo analytické a rovněž zejména v případě hromadných zaúčtování možnost projednání hromadných částek s analytikou uchovávanou v systému GrayBoxEIR.


Parametrizaci podléhají i zásady validace. Parametrizace je přístupná prostřednictvím uživatelského rozhraní v interaktivní formě, může však být rovněž přístupná ve fázi získávání dat nebo jako samostatný import dat do systému, když uživatel upřednostňuje definovat zásady pomocí svých nástrojů anebo dotazů zaslaných do operačního systému banky, a ruční nastavení pravidel by zabralo hodně času a vedlo by to k chybám operátorů.


Parametrizaci podléhají také způsoby obsluhy organizačních jednotek definovaných v systému. Korekce mohou probíhat hromadně, mohou rovněž jednorázově zahrnovat pouze vybrané organizační jednotky. Ve fázi parametrizace je nutno rozhodnout o strukturách zdrojových í výstupních dat, např. vytvořit a stanovit v systému adresáře/složky, ve kterých budou umisťovány interní účetní doklady pro každou organizační jednotku.VALIDACE DAT A VÝSLEDKŮ

Validace dat probíhá v rámci procesu na několika místech:


 • V modulu Sběr dat – lze např. definovat, jaké znaménko musí mít kapitál a zda jsou kapitálové splátky vynulovány
 • V modulu Korekce – poněvadž náš algoritmus zohledňuje provizi jako prvek kumulativní korekce EÚS, poslední kumulativní korekce by měla vždy vykazovat nulu, pokud jsou data získaná k výpočtům správná.
 • V modulu Provádění zaúčtování – záleží na vydefinování smluv, u kterých nebylo provedeno zaúčtování a které podléhají vyloučení z procesu účtování. Navíc lze vydefinovat zásady určující znaménka na určených účtech a rovněž kompletnost každého účetního případu (vyrovnávací operace pro každý účetní případ). To poslední lze přeskočit v případě, když je zaúčtování generováno ne jako účetní operace na účtech, ale jako účetní zásady, které teprve až účetní systém převede na účetní operace.
 • Kromě toho validace zahrnuje verifikaci účtování a/nebo výsledných zůstatků v transakčním systému banky s analytikou uloženou v systému GrayBoxEIR.


MODUL REPORTŮ

Modul reportů je založen na postupech serveru MSSQL a modulu MSSQL Reporting Services (poskytujeme rovněž reporty prostřednictvím SharePointu), což poskytuje dostatečné možnosti generování reportů a sestav. Příslušné reporty vyhotovujeme po zjištění potřeb naších zákazníků a zjištění reportovaných údajů. Standardně připravujeme reporty:


 • souhrnných údajů týkajících se ocenění
 • ocenění jednotlivé smlouvy
 • případů majících vliv na kalkulace
 • zpracování protokolu
 • obsahující smlouvy podléhající konverzi
 • obsahující smlouvy nepodléhající konverzi
 • interních účetních dokladů
 • odsouhlasení interních účetních dokladů se smlouvami podléhajícími konverzi

Disponujeme rovněž zjednodušeným mechanismem přístupu k reportům prostřednictvím internetových portálů s názvem SquareOne. Jedná se o internetový portál založený na mechanismech vyhledávačů, které umožňují přístup k vybraným reportům zvoleným uživatelům, a to formalizovaným způsobem vybraným v menu.


Díky mechanismům subskripce Reporting Services mohou být definované reporty automaticky zaslané do zvolených složek nebo e-mailem vybraným uživatelům.MODUL VÝMĚNY DAT

Pomocí MSSQL Integration Services vám můžeme připravit libovolný modul výměny dat. Podstatou takovéhoto záměru je na jedné straně dodržení nezávislosti systému GrayBoxEIR na lokálních systémech, ale na druhé straně umožnění přístupu k datům z tohoto systému jiným systémům, zejména datovému skladu.Níže uvádíme několik vzorových obrazovek uživatelského rozhraní. Vzhled rozhraní může být přizpůsoben vašim aplikacím a webovým stránkám.


aplikacja do wyliczania ESP

aplikacja do wyliczania ESP

aplikacja do wyliczania ESP

aplikacja do wyliczania ESP

aplikacja do wyliczania ESP

aplikacja do wyliczania ESP aplikacja do wyliczania ESP

Máte zájem o naši nabídku?

Bez ohledu na to, zda se jedná o rozsáhlou aplikaci podporující finanční správu, datový sklad nebo jednoduchou zprávu - uděláme to efektivně a efektivně!

Chcete to udělat rychle a dobře, udělejte to s námi!

Kontaktujte nás